11 aprilie, 2016

Contribuţii ştiinţifice ale bibliotecarilor universitari în evoluţia biblioteconomiei naţionale

     Manifestări ştiinţifice organizateîn Biblioteca Ştiinţifică USARB în anii 2005-2015 / Bibl. Șt. a Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălți ; alcăt. : E. Harconița (resp. de ed.)], E. Stratan, Gh. Palii ; design/cop./machetare/tehnored. : S. Ciobanu. – Bălți, 2015. – 116 p. – ISBN 978-9975-50-147-7

Activitatea ştiinţifică a bibliotecarilor, parte integrantă a ştiinţei USARB, vizează susţinerea actului educaţional academic prin modernizarea produselor infobibliotecare, generarea serviciilor inovaţionale, modelarea proceselor tehnologice de servire etc.

Activitatea cercetătorilor Bibliotecii, inclusă în planul şi raportul USARB, integrată în programele cumulative ale Sistemului Naţional de Biblioteci de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, se desfăşoară pe cîteva direcţii prioritare: Management participativ: principii şi practici. Integrare şi formare profesională continuă, comunicare profesională; Biblioteca modernă pentru utilizatorii secolului XXI; Dezvoltarea resurselor informaţionale: politici, particularităţi, experienţe / efecte.

Prima direcţie de cercetare este axată pe problema managementului, cu precădere a managementului participativ, cu implicarea celor mai buni specialişti în funcţionarea Bibliotecii actuale, asigurarea strategiei de dezvoltare, de schimbare a psihologiei şi competenţelor profesionale; promovarea continuă a unui sistem bine definit de formare profesională continuă, de recalificare a noilor angajaţi; monitorizarea activităţii calitative a structurii infobibliotecare, auditul subdiviziunilor; elaborarea documentelor de reglementare; participarea şi organizarea conferinţelor, seminariilor, atelierelor profesionale ş.a.
A doua direcţie Biblioteca 2.0/ web 2.0 - îmbunătăţirea serviciilor infobibliotecare pentru utilizatori; perfecţionarea paginii web, bibliografierea calitativă a lucrărilor didactico-ştiinţifice ale universitarilor (cadre didactice şi bibliotecari); desfăşurarea cercetărilor sociologice privind relevanţa colecţiilor, serviciilor tradiţionale şi electronice; a produselor bibliotecare; elaborarea ghidurilor şi tutorialelor, contorizarea statisticii serviciilor virtuale.

A treia direcţie - dezvoltarea, diversificarea şi organizarea resurselor informaţionale; cercetarea şi analiza colecţiilor tipărite - cărţi şi publicaţii periodice în vederea corespunderii cu procesele de studiu şi cercetare ştiinţifică, diagnosticarea situaţiei actuale prin desfăşurarea studiilor bibliometrice asupra anumitor segmente din colecţii; nivelul de adaptare la schimbări prin crearea bibliotecii digitale, a bazelor de date proprii: catalog electronic; SumarScanat; lucrări muzicale în MP3; oportunităţile bazelor de date achiziţionate pe profilul universităţii; gradul de utilizare a resurselor informaţionale.

Cercetarea bibliotecarilor cuprinde diverse forme: de la studii teoretice şi aplicative la organizarea de conferinţe ştiinţifice, colocvii, ateliere; participarea cu comunicări la manifestări ştiinţifice instituţionale, naţionale şi internaţionale, redactarea rapoartelor ştiinţifice, a documentelor de transfer tehnologice, editarea publicaţiilor, lansarea în proiecte şi realizări inovaţionale. În ultimii zece ani ştiinţa bibliotecară USARB a evoluat în profunzime şi calitate, fiind extinsă tot mai mult şi mai mult, îmbogăţindu-se cu importante realizări.

Au fost organizate 35 de manifestări ştiinţifice instituţionale de importanţă naţională şi internaţională (4 conferinţe; 5 conferinţe în cadrul Colloquia Professorum Tradiţie şi inovare Manifestări ştiinţifice 2005 - 2015 5 în cercetarea ştiinţifică, 3 ediţii Colloquia Bibliothecariorum In Memoriam Faina Tlehuci, 20 de ateliere profesionale naţionale, inclusiv în cadrul Centrului Biblioteconomic şi a Filialei Biblioteci de învăţămînt din Nord a ABRM, cu sediul la BŞ USARB. Bibliotecarii au participat la peste 250 de reuniuni profesionale naţionale şi internaţionale (conferinţe, congrese, mese rotunde, workshop-uri, traininguri, seminarii, ateliere profesionale etc.) cu comunicări şi intervenţii privind modelele BŞ USARB. Activitatea editorială numără cca 540 lucrări editate (monografii, colocvii, bibliografii, cataloage, dicţionare, anuare, resurse electronice, ghiduri, materiale promoţionale), peste 700 de articole ştiinţifice/studii apărute în reviste de specialitate din străinătate și din țară, în revistele Universităţii, publicate în culegeri, monografii, referate pe Internet www.slideshare.net. La manifestările organizate de Biblioteca universitară au participat oaspeţi din ţară şi de peste hotare, reprezentanţi ai conducerii Universităţii, ai comunităţii profesionale şi instituţionale: biblioteci academice, naţionale, universitare, publice şi specializate din Chişinău şi România, prieteni fideli. Ne-au onorat cu prezenţa invitaţi de onoare: Alexandru BUDIŞTEANU, Doctor arhitect, Ofiţer al Ordinului Naţional al României „Serviciul credincios”, Membru al Consiliului Ştinţific al Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului (INST) al Academiei Române, Preşedinte Emerit al Filialei din România a Uniunii Internaţionale a Vorbitorilor de Limba Engleză (ESU); Inginer Radu MOŢOC, Membrul de Onoare al Senatului USARB, secretarul Asociaţiei Pro Basarabia şi Bucovina, Filiala „Costache Negri” din Galaţi.

Scopul principal al tuturor acestor acţiuni este evidenţierea rolului bibliotecilor ca resurse principale de informare şi documentare în sprijinul procesului educaţional şi ştiinţific universitar; amplificarea activităţii de cercetare, de descoperire a celor mai eficiente modalităţi de activitate cu un impact pozitiv asupra dezvoltării instituţiei, calificării angajaţilor, evoluţiei domeniului biblioteconomic instituţional şi naţional. Participanţii s-au manifestat devenind actorii unor comunicări / intervenţii relevante, axate pe importante aspecte teoretice şi practice din domeniul de cercetare biblioteconomică, au demonstrat preocupări de cercetare ale bibliotecarilor, inclusiv de la Bălţi, grija lor permanentă de a păstra tradiţiile şi de a răspunde cu fapte reale şi concrete la provocările atît de complicate ale timpului.

Au fost prezentate peste 200 comunicări, intervenţii, tutoriale care au fost plasate în Internet (Slideshare http:// www.slideshare.net/libruniv/), şi publicate în lucrările respective, expuse pe site-ul Bibliotecii în rubrica Publicaţii. Subiectele abordate au cuprins toată gama de probleme şi priorităţi privind dezvoltarea domeniului, viitorul bibliotecilor etc. Au fost organizate şi prezentate diverse expoziţii din Colecţia de Carte Rară, expoziţii personale ale Ecaterinei COSTIN (19 iulie 1989 – 9 iunie 2011) „STEAUA DE JOI” şi Ludmilei COSTIN „POEMELE MAMEI...” Lucrări prezentate de Ludmila COSTIN, directorul Bibliotecii Republicane Ştiinţifice Agricole a Universităţii Agrare de Stat din Moldova; şi Daruri de Carte Rară şi Vechi gravuri din secolul XV-XVI, ex-librisuri de epocă, adunate şi prezentate de inginerul Radu MOŢOC aduse de secretarul Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, filiala „Costachi Negri” din Galaţi ; Valori culturale religioase din colecţia „IOAN NICORICI”, păstrată în colecţiile USARBi; Produsul ştiinţific editorial al Bibliotecii Ştiinţifice USARB (2000 – 2014); Participanţii au asistat la mai multe lansări de carte, reviste, site-uri, bloguri etc.: Dicţionarul BIBLIOLOGI ROMÂNI, autor Gheorghe Buluţă. – Târgovişte : Ed. Bibliotheca, 2011. – P. 116; Revista Limba Română / Harconiţa, Elena. Biblioteca şcolară - centru de informare şi instruire / Elena Harconiţa, Elena Stratan // Limba Română : rev. de şt. şi cultură filologică. – 2011. – Nr 11-12. – P. 14-18; Ciobanu, Petru. Mitropolitul Visarion Puiu: File de monografie pastoral-istorică. – Alba-Iulia : Reîntregirea, 2010. –254 p.: foto. – (Pastorală Misionară / Misiologie Pastorală; 19). – Bibliogr.: p. 218-232. – ISBN 978-606-509-129-0; Revista Confluenţe Bibliologice; Aculova, Taisia. Indexarea pe subiecte : Ghid metodic pentru bibliotecari; Biblioteca şi bibliotecarii universitari din Bălţi : indice bibliografic (1945-2010); Cartea rară în limba franceză (secolul 18/20); Ganea, Varvara. Anuarul publicaţiilor cadrelor didactice/bibliotecarilor : 2009; Harconiţa, Elena. Catalogul publicaţiilor editate de bibliotecarii Universităţii bălţene; Harconiţa, Elena. Biblioteca Ştiinţifică : cadru de reglementare (Manual al calităţii); Harconiţa, Elena. Bibliotecarii universitari bălţeni : dicţionar; Harconiţa, Elena. Ghidul utilizatorului; Mihaluţa, Lina. Cărţi cu autograf şi dedicaţii : Catalog; Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, Ed. a 2-a, 27 februarie 2014; Margarita TETELEA : IN HONOREM; „FAINA TLEHUCI – 90 de ani de la naştere", Colloquia bibliothecariorum; BIBLIOUNIVERSITAS@ ABRM.md - revista electronică a bibliotecilor universitare din R. Moldova. Manifestările au fost însoţite de derulare videofilmelor realizate, de asemenea de bibliotecari, Silvia Ciobanu fiind regizorul şi designul principal: Eugeniu Coşeriu - Colosul de la Tubingen, ABRM-20 de ani de activitate, Premiile anului; Faina Tlehuci… spirit activ, molipsitor, ofensiv... In Memoriam; Directoarea şi Biblioteca Ei; Faina Tlehuci: IN MEMORIAM; Regina Cărţii în Nord etc.

În cadrul celei de-a 67–a aniversări a Bibliotecii a fost inaugurat Muzeul Memorii peste timp, actualizat şi remodelat într-un concept nou, în care sînt prezentate evoluţia şi performanţele Bibliotecii, imaginile celor mai valoroşi bibliotecari care prin munca lor s-au zidit în memoria instituţiei, partenerii din ţară şi străinătate care ne susţin în diversificarea resurselor informaţionale, serviciilor modernizate şi dotării materiale. La 22-24 august s-a desfăşurat, în premieră la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Conferinţa anuală a Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova cu genericul Instruirea continuă - cerinţă inerentă a Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, la care au participat 200 bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci din întreaga republică şi din România. În cadrul Conferinţei, Secţiunii Biblioteci universitare şi Comisiei Cultura informaţiei, a avut loc Conferinţa Ştiinţifică a BŞ USARB Biblioteca – portal educaţional intelectual şi informaţional in edificarea Societăţii Cunoaşterii la care au participat 30 de bibliotecari. Programul a inclus 13 comunicări teoretico-aplicative (7 ale bibliotecarilor universitari bălţeni) fiind abordat subiectul promovării în biblioteci a Cursului de Cultură a informaţiei. La 12 octombrie 2010 a avut loc prima ediţie a COLLOQUIA PROFESSORUM Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică, bibliotecarii participînd la toate cinci ediţii, evidenţiind rolul Bibliotecii de partener şi inovator al procesului educaţional şi de cercetare ştiinţifică universitară.

La ediţia a 4-a COLLOQUIA PROFESSORUM Biblioteca universitară În contextul Societăţii informaţionale şi a cunoaşterii (2013) Dr. Silvia Ghinculov, directoarea Bibliotecii Ştiinţifice ASEM a decernat Diploma de Excelenţă Colectivului Bibliotecii Ştiinţifice a Univerităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi pentru realizări remarcabile în asigurarea educaţiei şi ştiinţei, activitate prodigioasă în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuţie în realizarea programelor şi proiectelor de bibliotecă şi colaborare îndelungată cu Biblioteca Ştiinţifică ASEM.

În anul 2013, a fost inaugurat Colloquia Bibliothecariorum „Faina Tlehuci”, cu participare naţională şi internaţională, devenit o tradiţie anuală, în luna februarie 23 – ziua de naştere a d-nei Faina Tlehuci, predecesoarea de 40 de ani a actualei directoare Elena Harconiţa, fiind editate şi lucrările cu acelaşi titlu. De obicei, lucrările se desfăşoară în 2 secţiuni: Colecţiile bibliotecii - grija şi mîndria unui adevărat bibliotecar, Bibliotecile viitorului: posibilităţi infinite care adună studii privind particularităţile de dezvoltare a colecţiilor, în special prin donaţii şi proiecte de investiţii, cercetări bibliometrice asupra conţinutului fondurilor, modului în care se aplică în Bibliotecă noile tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, webul Bibliotecii, bazele de date pentru utilizatori, serviciile electronice, contorizarea lor ca măsură a eficienţei activităţii bibliotecare.

Atmosfera deosebită a acestor colocvii a fost creată de oamenii care cu multă energie pozitivă şi pasiune şi-au depănat amintirile, şi-au împărtăşit cunoştinţele, au demonstrat că se află în deplină armonie unii cu alţii, cu sine însăşi, cu propria memorie care le menţine viu trecutul, pentru a asigura prezentul şi a construi viitorul.

Programul, comunicatele şi comunicările au fost promovate / mediatizate în presă şi online: pe site-ul, blogul Bibliotecii, reţelele sociale Facebook, Twitter, Google+, Slideshare, Calameo, Flickr. Rezultatele studiilor teoretice şi exerciţiilor aplicative ale bibliotecarilor au dus la crearea unui complex de programe şi conţinuturi educaţionale moderne, sporind calitatea proceselor şi serviciilor bibliotecare. Cercetările au contribuit la creşterea imaginii Bibliotecii şi a bibliotecarului universitar, promovarea bunelor practici şi a noilor produse infobibliotecare.

Menţionăm importanţa acestor evenimente profesionale şi atmosfera deosebită, dialogul profesional constructiv creat de bibliotecarii consacraţi ştiinţei biblioteconomice, care prin comunicări originale şi inovaţionale vin să amplifice recunoaşterea valorii profesionale a bibliotecarului, precum şi creşterea vizibilităţii bibliotecilor în societatea contemporană.