24 decembrie, 2013

Comunicat privind Atelierul profesional naţional Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe


Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova, Secţiunea Biblioteci Universitare, Secţiunea Catalogare şi Indexare au organizat pe 29 noiembrie 2013, în spaţiile Bibliotecii Ştiinţifice USARB, Atelierul profesional Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe.

Moderator: Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB.

Au participat 30 de bibliotecari, inclusiv 16 reprezentanţi de la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică ASEM, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a UASM, Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”, Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică a Universităţii Tehnice din R. Moldova, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Biblioteca Republicană Tehnico - Ştiinţifică, Biblioteca Naţională Pentru Copii „Ion Creangă”.

În cuvîntul de deschidere, Elena HARCONIŢA, Directorul Bibliotecii Ştiinţifice USARB, a prezentat programul atelierului, menţionînd importanţa unor astfel de întruniri pentru formarea profesională continuă, schimbul de experienţă, soluţionarea problemelor în domeniu.
Lina Mihaluţa, director adjunct, în comunicarea „Fişiere de autoritate pentru nume la Biblioteca Ştiinţifică USARB: autori persoane fizice: cadre didactice/ bibliotecari; colectivităţi; entităţi geografice” a relatat despre experienţa creării fişierelor de autoritate la Biblioteca Ştiinţifică, proces început odată cu implementarea Softului integrat de bibliotecă TinLib. Au fost prezentate etapele de realizare, sursele de bază utilizate la construirea Fişierului de autoritate, conceptul, harta-traseu, responsabilităţile, chestionarul, macheta cîmpurilor, mostre de fişiere de autoritate Nume de persoane (Cadre didactice, bibliotecari) în TinLib şi webOPAC. De asemenea, au fost elucidate unele dificultăţi în crearea fişierelor de autoritate (număr mare de cîmpuri, imperfecţiunea sistemului de a păstra şi afişa informaţiile despre autori, lipsa trimiterilor la formele asociate ale numelui însoţite de “vezi” şi “vezi şi”, dispariţia informaţiilor din motive necunoscute din TinLib şi Web-OPAC, nedorinţa unor cadre didactice de a furniza date personale).
În acest context, sînt binevenite propunerile de actualizare, la nivel naţional, a procesului de partajare a funcţiilor privind crearea Fişierelor de autoritate: scriitori, oameni de ştiinţă, de cultură, politicieni, personalităţi cu renume din diverse domenii etc. de către Biblioteca Naţională şi Camera Naţională a Cărţii; bibliotecile universitare – cadre didactice şi bibliotecari, bibliotecile publice – personalităţi locale. Aceste date s-ar comasa într-un fişier de autoritate unic; determinarea cîmpurilor obligatorii şi facultative din macheta FA; cel mai important - achiziţia unui soft care să poată întreţine FA nu numai pentru nume de persoane, dar şi pentru colectivităţi, entităţi geografice.  
Atelierul a continuat cu comunicarea Silviei Habaşescu, şef secţie Bibliografie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM „Utilizarea tezaurului multilingv EuroVoc: experienţe ale Bibliotecii Ştiinţifice ASEM”. Vorbitoarea a prezentat tezaurul multilingv şi multidisciplinar EuroVoc utilizat de către Biblioteca ASEM în crearea vedetelor de subiect (ediţii, versiuni lingvistice, domenii acoperite, convenţii, structura, domenii şi microtezaure, conceptele care alcătuiesc tezaurul, termenii etc.) Tezaurul EuroVoc acoperă terminologia domeniilor de activitate ale Uniunii Europene iar, începând cu ediţia 4.3, a fost publicat şi pus la dispoziţie pe (http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=ro) în 23 de limbi oficiale ale UE, inclusiv limba română. Toate versiunile lingvistice au acelaşi statut: fiecare termen preferat (descriptor) dintr-o limbă corespunde, în mod necesar, unui termen preferat din toate celelalte limbi. Un termen include, în mod automat, toate echivalenţele lingvistice ale termenului preferat.
Avantajele EuroVoc: prin standardizarea terminologică a vocabularelor de indexare, acesta permite efectuarea unor căutări documentare mai exacte; multilingvism: stabilirea unor echivalenţe lingvistice între conceptele identice exprimate în diverse limbi, permite indexarea documentelor în limba documentaristului şi efectuarea căutărilor în limba utilizatorului; pasibil de a fi consultat şi descarcat în ordinea alfabetică şi sistematică; accesibilitate; este publicat online. Limite: fiind conceput pentru a răspunde nevoilor sistemelor de documentare generală cu privire la activităţile Uniunii Europene, nu este un instrument optim pentru indexarea şi căutarea documentelor specializate; EuroVoc nu poate pretinde că acoperă diversele realităţi naţionale la un nivel suficient de detaliat; totuşi, se fac eforturi pentru a ţine cont de nevoile utilizatorilor din afara instituţiilor UE.
„Indexarea pe subiecte. Indexarea documentelor cu privire la unele obiecte geografice. Experienţe bălţene” este titlul comunicării prezentat de Taisia ACULOVA, bibliograf principal, serviciul Informare şi Cercetare Bibliografică, Biblioteca Ştiinţifică USARB. Autoarea a vorbit despre terminologia, funcţiile, tipurile vedetelor de subiect, cerinţele faţă de indexatori care trebuie să posede cunoştinţe aprofundate în domeniul ştiinţei din care face parte documentul indexat, să ţină cont de necesităţile utilizatorilor.
De asemenea, dna Taisia Aculova a relatat despre experienţa Bibliotecii privind indexarea documentelor bazată pe „Indexarea pe subiecte: Ghid metodic pentru bibliotecari” (elaborat de bibliotecarii bălţeni), „Ghidul de indexare Lives-ro şi RAMEAU - experienţa Bibliotecii Naţionale din Franţa, Bibliotecii Congresului din SUA, dar, în ultima instanţă, adaptate la cerinţele utilizatorilor noştri precum şi la posibilităţile TinLib-ului. Adaptănd Ghidul de indexare Lives-ro la Catalogul Bibliotecii s-a recurs la schimbarea vedetei de subiect Republica Moldova în Moldova, iar pentru Moldova - regiunea României MOLDOVA (ROMÂNIA). Aceeaşi variantă recomandă şi EuroVoc. Dna Aculova a mai relatat despre Grupul de profil pentru crearea şi redactarea vedetelor de subiect, componenţa, responsabilităţile fiecărui membru, evidenţa lucrului efectuat.
Zinaida Sochircă, director general DIB ULIM a relatat despre experienţa elaborării Fişierului de autoritate, autori persoane fizice, iniţiat la ULIM în anul 2006, care s-a realizat în anii 2007-2009 (conceptul Fişierului, Chestionarul, prezentarea în Senat a informaţiilor despre Fişierul de autoritate, autori persoane fizice (cadre didactice), organizarea unui atelier pentru bibliotecarii din comunitatea profesională cu această tematică etc.). La moment aceste chestionare necesită revizuiri, şi anume simplificarea numărului de câmpuri în macheta Fişierului de autoritate în softul TinLib. S-a mai specificat că succesul acestui proces necesită o promovare, un marketing eficient în comunitatea academică.
Despre experienţa Bibliotecii Ştiinţifice a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” a vorbit Adela Negură, şef-serviciu „Automatizare. Informatizare” în comunicările: „Elementele de formare continuă a bibliotecarilor la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” şi „Crearea vedetelor de subiect în Programul specializat de bibliotecă Q-Series. Experienţa UPS ION CREANGĂ”.
În comunicări s-a menţionat că catalogarea şi indexarea cărţilor o realizează bibliotecarii din serviciul de Catalogare, iar bibliotecarii din sălile de lectură se ocupă de descrierea analitică a publicaţiilor periodice. În Bibliotecă sînt instituite şedințe ale catalogatorilor la care se verifică corectitudinea desctierilor bibliografice, ale vedetele de subiect. Impactul şedinţelor cu catalogatorii este unul benefic, pe parcurs micşorîndu-se numărul de greşeli pe care le comiteau la început bibliotecarii din sălile de lectură. De asemenea, s-a relatat succint despre experiența de creare a vedetelor de subiect în Programul Q-Series. S-a specificat că crearea unor fişiere de autoritate în conformitate cu regulile stabilite de forurile de specialitate este foarte importantă, fiind necesară elaborarea unui tezaur naţional, compatibil cu toate programele specializate de bibliotecă.
Rodica Avasiloaie, preşedinte al secţiunii Biblioteci Universitare ABRM, directoarea Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice a felicitat participanţii pentru abordarea unei teme actuale, menţionînd că este foarte important ca managerii şi specialiştii care se ocupă de un domeniu anume să participe la astfel de ateliere unde are loc împărtăşirea experienţelor şi căutarea soluţiilor pentru  problemele comune. Dna Avasiloaie a confirmat necesitatea creării unui Fişier de Autoritate de nume la nivel naţional şi a elaborării unui – Ghid de construire a Fişierelor de Autoritate ( nume persoane fizice, colectivităţi, entităţi geografice) şi de subiecte în bibliotecile din Republica Moldova, la care să-şi aducă aportul Biblioteca Naţională, Camera Naţională a Cărţii, bibliotecile universitare şi specializate.

În urma dezbaterilor pe marginea subiectului atelierului profesional naţional Fişiere de autoritate (nume şi subiecte) în sistem automatizat: realităţi şi tendinţe, participanţii propun:

1.  Crearea unui grup de lucru, sub egida Secţiunii Catalogare Indexare a ABRM, pentru elaborarea Ghidului de construire a Fişierelor de Autoritate (nume persoane fizice, colectivităţi, entităţi geografice) şi de subiecte în bibliotecile din Republica Moldova în care s-ar regăsi:
1.1.   Indicaţiile metodice necesare;
1.2. Modelul actualizat al Chestionarului pentru Fişierul de autoritate nume de persoane fizice
1.3. Prezentarea tuturor instrumentelor: standardelor, limbajelor de indexare RAMEAU, LIVES-RO, EuroVoc, AgroVoc, Mech ş.a. pentru cunoaşterea şi aplicarea în instituţiile bibliotecare din R. Moldova.
2. Actualizarea procesului de creare a Fişierului de autoritate – Personalităţi din Republica Moldova
la nivel naţional cu contribuţia Bibliotecii Naţionale, Camerei Naţionale a Cărţii, bibliotecilor universitare, specializate şi publice cu posibilităţi de import / export a înregistrărilor.
3.  Instruirea continuă a bibliotecarilor din domeniul privind catalogarea şi indexarea în sistem informatizat.


Elena Harconţa, director  BŞ USARB